Home
Menu
Zoek
Individuele ondersteuning

Mentor

De mentor is de eerste verantwoordelijke voor de begeleiding van een klas als groep en van de individuele leerlingen. De mentor houdt de leerprestaties en het welbevinden van zijn leerlingen in de gaten en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders of verzorgers bij bijzonderheden of problemen. In de leerjaren 1 t/m 4 heeft iedere klas een eigen mentor en een ingeroosterd mentoruur. In de bovenbouw (klas 5, 6) begeleidt een mentor ongeveer 15 leerlingen op individuele basis.

Decaan

De schooldecaan adviseert leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal voorlichtingsbrochures van instituten voor hbo en universitair onderwijs. In de derde klas maken alle leerlingen een beroepsinteressetest.De decaan kan tevens adviseren over de studiefinanciering. De decaan verzorgt in overleg met klassenmentoren voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen.
De decanen op het WLG zijn:
Mw. N. Stijntjes, mail: sty@wlg.nl
Mw. A. Bouma, mail: bou@wlg.nl

Ondersteuningscoördinatoren

Een ondersteuningscoördinator (in het dagelijks taalgebruik: leerlingbegeleider) wordt ingeschakeld bij zaken die het mentoraat overstijgen: zwaardere sociale, medische en/of psychische problemen. Hij of zij begeleidt dan de leerling en fungeert - indien nodig - als intermediair naar instanties buiten school, zoals Lentis, Jeugdzorg en maatschappelijk werk. Deze instellingen zijn vertegenwoordigd in het Zorg Advies Team (ZAT, zie hieronder) waarin de drie ondersteuningscoördinatoren zitting hebben.

Orthopedagoog

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan de orthopedagoog om advies worden gevraagd. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert in de begeleiding van de leerling en kan een onderzoek uitvoeren. De orthopedagoog maakt een onderdeel uit van het interne ondersteuningsteam.

Schoolarts

Mw. N. de Jong - Van der Veer is vanuit de jeugd-gezondheidszorg van de GGD schoolarts van het WLG. Leerlingen of ouders/verzorgers kunnen de schoolarts consulteren. Hiervoor kan men telefonisch een afspraak maken via de GGD (tel. 050 - 3674000). Eénmaal per maand is zij op school voor een ‘open’ spreekuur. Leerlingen kunnen bij haar terecht voor gezondheidsvragen over psychische problemen en seksuele zaken en met vragen over bijvoorbeeld stress, depressie, alcohol of drugs. De schoolarts kan verwijzen naar en bemiddelen bij verschillende instanties op medisch of sociaal gebied. De data van de ‘open’ spreekuren worden vermeld in de jaaragenda.

Zorg Advies Team (ZAT)

Het Zorg Advies Team (ZAT), ook wel ‘zorgteam’ genoemd, heeft als doel mogelijke (psychosociale) problemen bij leerlingen zo snel mogelijk te signaleren en vervolgens tijdig effectieve hulp en begeleiding te bieden. In dit team zijn naast de ondersteuningscoördinatoren en de orthopedagoog ook de leerplichtambtenaar, de GGD, Lentis en het bovenschoolse WIJ-team vertegenwoordigd. De schoolarts heeft hierbinnen een belangrijke coördinerende functie. Wanneer er sprake is van ernstige problemen bij leerlingen, worden deze door de ondersteuningscoördinatoren op een bijeenkomst van het ZAT ter bespreking ingebracht. De vergaderingen van het ZAT vinden om de vijf weken plaats op school en zijn in de jaaragenda opgenomen.

Bovenbouw helpt Onderbouw

Voor leerlingen uit de onder- en middenbouw die hulp nodig hebben bij een vak, bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling. Hiervoor wordt per uur een kleine vergoeding gevraagd. Leerlingen uit de onder- en middenbouw kunnen via hun mentor of vakdocent in contact komen met bovenbouwleerlingen die hebben aangegeven dat zij bijles willen geven.


Bijles

Een andere mogelijkheid voor extra hulp bij een vak is het volgen van bijles buiten de school. Deze optie komt in beeld wanneer een leerling voor een vak meer hulp nodig heeft dan binnen de school geboden kan worden. Externe bijles kan op veel verschillende manieren geregeld worden. Soms kent de leerling iemand uit zijn naaste omgeving die in staat is de bijles te geven, soms kent de vakdocent iemand die bijles kan geven. Een andere mogelijkheid wordt geboden door zogenaamde huiswerkinstituten, die naast begeleiding bij het maken van huiswerk, vaak ook vakinhoudelijke ondersteuning aanbieden. Bekende instituten in Groningen en omgeving zijn Instituut Socrates, StudentsPlus, de Huiswerkkamer, Studiecentrum Haren en Studiehulp.nu.

Stichting Toptutors

Sinds begin 2015 is het WLG een samenwerking aangegaan met de stichting Toptutors. Deze stichting zet voor elke deelnemende school een netwerk van talentvolle oud-leerlingen op die in staat zijn en bereid zijn om bijles te geven aan leerlingen van hun oude school. Voor elke school wordt een zogenaamde ‘Managing Tutor’ aangesteld, zelf ook een oud-leerling. De Managing Tutor houdt het netwerk in stand en is het aanspreekpunt voor een leerling die bijles wil van een van de oud-leerlingen. Meer informatie over TopTutors is beschikbaar op www.toptutors.nl.

Examenvreestraining

Examenvreestraining wordt aangeboden aan examenkandidaten die een grote druk ervaren om te presteren. Dit gebeurt wanneer faalangst zo sterk is, dat het functioneren van een leerling erdoor wordt belemmerd. Afhankelijk van het type faalangst (cognitieve, sociale of motorische) kan geadviseerd worden om de faalangstreductietraining op school te volgen. 

Leerlingcoaching

Onder begeleiding van een docent worden leerlingen gecoached bij het nemen van beslissingen die het werkgedrag (op school) op een positieve manier zullen beïnvloeden. Deze vorm van coaching is met name geschikt voor bovenbouwleerlingen. Leerlingen kunnen hier terecht voor hulp bij bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten, motivatieproblemen of perfectionisme.