Home
Menu
Zoek
Ouderraad en ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn voor een school van groot belang. Hierin speelt de Ouderraad een centrale rol op het Willem Lodewijk Gymnasium. De Ouderraad fungeert als klankbord voor de schoolleiding en brengt bij de schoolleiding belangrijke onderwerpen ter sprake, mede naar aanleiding van berichten uit onze achterban (de ouders en de leerlingen). Daarnaast heeft de Ouderraad regelmatig contact met leden van de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

 

De Ouderraad is samengesteld uit één of twee ouders uit elke klas. De heer R. Nagtegaal vertegenwoordigt als conrector de schoolleiding, mw. A. Mulder neemt deel aan de vergaderingen namens het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. De oudervertegenwoordiger in de Medezeggenschapsraad is aanwezig bij een aantal vergaderingen van de Ouderraad en omgekeerd zijn ouders uit de Ouderraad een paar keer vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van de MR. De ouderraad vergadert zo’n 7 keer per jaar.

 

De Ouderraad voert door het jaar heen hand- en spandiensten uit, met name in de vorm van ondersteuning op vrijwel alle reguliere ouderavonden en grote activiteiten zoals de kerstviering, de presentatie van de profielwerkstukken, de open dagen en de diploma-uitreiking.

Algemene Ouderavond

Elk jaar organiseert de Ouderraad een Algemene Ouderavond, telkens rond een ander thema. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld thema's aan de orde geweest zoals 'Waarderend perspectief en talentontwikkeling op school en thuis”, 'Mediaopvoeding en mediawijsheid', en 'Onze pubers en hun brein'.

Meer informatie

Onder de volgende links vindt u de namen van de leden van de Ouderraad in het huidige schooljaar, het meest recente jaarverslag van de Ouderraad en contactgegevens. Klik hieronder op de gewenste button voor meer informatie.


 
 

Ook andere ouders actief

Er zijn natuurlijk nog meer WLG-ouders actief gedurende het schooljaar. Zij helpen bijvoorbeeld bij:
-
De organisatie en invulling van de Scapino-dag voor de brugklassen; 
-
De Wetenschapsdriedaagse voor klas 4 over onderzoek en wetenschap;
-
De bemensing van de mediatheek;
-
De beroepsoriëntatiedag in klas 4.